หน้าแรกEMAIL:
siamems@
fire2rescue.com

ICQ:
9641532

 

หน่วยกู้ชีพนเรทร โรงพยาบาลราชวิถี เลิดสิน และนพรัตน์ราชธานี

 

หน่วยกู้ชีพนเรนทรดำเนินการโดย
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือ ผู้ป่วย
และผู้บาดเจ็บฉุกเฉินทุกประเภท
โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่าย เป็นการ
พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขใน
เชิงรุกซึ่งส่วนหนึ่งได้ระบุไว้ในแผน
พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ
ฉบับที่ 8

หน่วยกู้ชีพนเรนทรออกปฏิบัติการ
ช่วยเหลือตามการร้องขอโดยสามารถ
จัดรถกู้ชีพออกจากฐานได้อย่างรวด
เร็วจากฐานรถพยาบาลทั้ง 3 แห่ง
ได้แก่ ศูนย์กู้ชีพนเรนทร รพ.ราชวิถี,
ศูนย์กู้ชีพเลิดสิน รพ.เลิดสิน, และ
ศูนย์กู้ชีพนพรัตน์ รพ.นพรัตน์ราชธานี
ซึ่งการออกปฏิบัติ การแต่ละครั้งจะ
ให้รถกู้ชีพจากฐานที่ ใกล้ที่สุดออก
ปฏิบัติการเพื่อความรวดเร็ว

ศูนย์กู้ชีพแต่ละศูนย์จะมีทีมกู้ชีพอัน
ประ กอบไปด้วย เจ้าหน้าที่กู้ชีพ
แพทย์ และ พยาบาล ซึ่งจะเข้าเวร
กันตลอด 24 ชั่วโมง

หน่วยกู้ชีพนเรนทรเคยได้รับการ
สนับสนุน ทางการเงินและด้าน
เทคนิค จากสหภาพยุโรป
(European Union) ผ่าน
สำนักงานเพื่อความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมแห่งสหภาพยุโรป
(ECHO) ในระยะแรก ในปัจจุบัน
หลายๆฝ่าย ได้เห็นความสำคัญ
ของระบบ EMS หน่วยกู้ชีพ
นเรนทรจึงเริ่มได้งบประมาณ
ประจำจากกระทรวงสาธารณสุข
จำนวนหนึ่ง เพื่อใช้ในการดำเนิน
การ และพัฒนาต่อไป

การประสานงานแจ้งข่าว จะรับ
แจ้งจาก
ทางวิทยุที่ความถี่
155.725MHz และ โทรศัพท์
2482222 หรือหมายเลข
ฉุกเฉินของกระทรวงสาธารณสุข
ที่โทร. 1669 ซึ่งเป็นหมายเลข
ของศูนย์นเรนทร ตั้งอยู่ ภายใน
กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณ สุข เมื่อศูนย์นเรนทร
รับแจ้งก็จะแจ้งต่อมาที่ศูนย์กู้ชีพ
นเรนทร รพ.ราชวิถี หรือศูนย์
กู้ชีพเลิดสิน หรือนพรัตน์ แล้ว
แต่ความ เหมาะสม ทีมกู้ชีพก็
จะรีบเดินทางไปที่ เกิดเหตุซึ่ง
ปกติจะใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที

นอกจากบทบาทดังกล่าว ที่
ศูนย์กู้ชีพนเรนทรรพ.ราชวิถีก็ยัง
เป็นศูนย์กู้ชีพต้นแบบให้กับศูนย์
กู้ชีพอื่นๆในประเทศไทยด้วย
ทั้งในด้านการอบรมและการ
ศึกษา ดูงานต่างๆ เช่น ที่ผ่าน
มาได้มีการอบรมพยาบาลกู้ชีพ
(Paramedic Nurse) เพื่อ
ยกระดับความสามารถของ
พยาบาลให้มีความสามารถ
ระดับ Paramedic ในสหรัฐฯ
เพื่อให้สามารถรับกับสถาน
การณ์การช่วยเหลือ "กู้ชีพ"
นอกโรงพยาบาลได้อย่างมั่นใจ
โดยการอบรมดังกล่าวก็ได้รับ
การช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก
New South Wales Ambulance
Service ประเทศออสเตรเลีย

ปัจจุบัน หน่วยกู้ชีพนเรนทรมี
แผนจะร่วมมือกับโรงพยาบาล
ภูมิพลเพื่อจัดตั้งหน่วยกู้ชีพขึ้น
โดยมีฐานรถพยาบาลอยู่ภายใน
รพ.ภูมิพล ซึ่งตามแผนจะใช้
อุปกรณ์และบุคลากรเจ้าหน้าที่
กู้ชีพจากศูนย์กู้ชีพนเรทร ส่วน
โดยจะใช้พยาบาลกู้ชีพจาก
รพ.ภูมิพลเป็นหลัก ตามแผน
คาดว่าจะเริ่มให้ดำเนินการได้
ภายในกรกฎาคม 2543 นี้เพื่อ
ให้ประชาชนชาวกรุงเทพฯ ได้
รับการช่วยเหลือด้วยความรวด
เร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้น

ออกรับผู้บาดเจ็บบริเวณ
ถนน local road