หน้าแรกEMAIL:
siamems@
fire2rescue.com

ICQ:
9641532

 

ศูนย์กู้ชีพเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

 

นับตั้งแต่กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข ได้มีเจตนารมย์ใน
การพัฒนา จัดตั้ง หน่วยกู้ชีพเพื่อ
บริการประชาชนทั่วประเทศ โรง
พยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณ
สุขทั่วประเทศก็ได้โดยพยายามจัดตั้ง
ศูนย์กู้ชีพของตนเองขึ้น แม้ส่วน
ใหญ่จะยังดำเนินการได้ไม่สมบูรณ์
แบบนัก แต่ก็มีการพัฒนาในด้าน
ต่างๆอย่างต่อเนื่อง

โรงพยาบาล นครพิงค์ก็เช่นเดียวกัน
ได้มีความพยายามจัดตั้งศูนย์กู้ชีพ
ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า "ศูนย์กู้ชีพเวียงพิงค์"

ในระยะแรก ศูนย์กู้ชีพเวียงพิงค์ได้
ประสานงานกับโรงพยาบาลของรัฐ
และเอกชนในตัวเมืองเชียงใหม่ เช่น
รพ.เชียงใหม่ราม รพ.ลานนา เพื่อ
ร่วมช่วยในการจัดตั้งทีมกู้ชีพขึ้น
โดยมีจุดประสงค์ต้องการให้ผู้ป่วย
และผู้บาดเจ็บฉุกเฉินได้รับบริการ
โดยเร็วที่สุด มีการแบ่งเขตพื้นที่
ให้บริการอย่าง ชัดเจน โดยศูนย์
กู้ชีพเวียงพิงค์ จะเป็นคนประสาน
งานด้านการติดต่อสื่อสารเนื่องจาก
มีการใช้ระบบ repeater ทำให้
สัญญาณวิทยุไปถึงกันหมดในเขต
ภาคเหนือตอนบน

แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า โรงพยาบาล
เอกชนหลายแห่งในจ.เชียงใหม่
ไม่ได้ร่วมมือกันทำตามข้อตกลง
ดังกล่าว และแยกตัวออกไปตั้งศูนย์
กู้ชีพของตนเองเพื่อรับผู้ป่วยและ
ผู้บาดเจ็บนำเข้าโรงพยาบาลของตน
เอง

แม้ว่าจะพบอุปสรรคดังกล่าว แต่
กำลังกาย กำลังใจของเจ้าหน้าที่
ศูนย์กู้ชีพเวียงพิงค์ก็ไม่ได้ย่อท้อ
ยังคงทำงาน และร่วมกันพัฒนาศูนย์
กู้ชีพของตนต่อไปตามทรัพยากร
และภายใต้ระบบราชการที่เป็นอยู่
ต่อไป

 

 

ศูนย์วิทยุเวียงพิงค์

 

แผนผังแสดงจุดสังเกต
บนทางหลวง เพื่อให้
หาที่เกิดเหตุได้ง่าย